349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณlThaksin University Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ISSN: 2773-8752
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2650-0693
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表