343 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

590 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารรัฐประศาสนศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Public Administration
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ISSN: 0859-418X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pajournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表