349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Administration, KKU
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 1686-6916,2673-0804
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表