349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: ๋Journal of Politics, Administration and Law
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ISSN: 1906-506x,2697-4975
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表