349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: The Journal of Behavioral Science   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: IJBS
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University

ISSN: 1906-4675,2651-2246
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2651-2241
   - Former TI :International Journal of Behavioral Science
   - หมายเหตุ : Index: Vol.6 No.1 September 2011-Vol.13 No.1 January 2018 Currently known as: The Journal of Behavioral Science (Vol.1 No.1 September 2006-Vol.5 No.1 September 2010, Vol.13 No.2 July 2018-present)
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表