349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารควบคุมโรค   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Disease Control Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISSN: 2651-1649
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - An online-only journal
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表