209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Food Health and Bioenvironmental Science   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ISSN: 2629-9992
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former Title : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - Former ISSN : 1906-3334
   - E-ISSN : 2630-0311
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://research.dusit.ac.th/researchjournal/th/Journal.html

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表