349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Studies in the English Language   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ISSN: 2651-1347
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former TI :Journal of English Studies
   - Formerly known as: ISSN : 1685-8646
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsel

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表