349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Public Health and Development (J Pub Health Dev)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN: 2673-0774 ,2651-1258
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 1905-1387
   - E-ISSN : 2651-1258
   - Formerly known as: ISSN : 1905-1387
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表