349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Chulalongkorn Medical Journal   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: จุฬาลงกรณ์เวชสาร
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะแพทยศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019 เป็นต้นไป ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'จุฬาลงกรณ์เวชสาร' และ ISSN (เดิม) คือ 0125-6483

ISSN: 2651-2343,2673-060X
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย และเปลี่ยน ISSN (ใหม่) คือ 2651-2343 ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019 เป็นต้นไป
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://clmjournal.org/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表