349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: BU Academic Review   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: BU Academic Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 3. Formerly known as: ISSN : 1685-4322 An online-only journal

ISSN: 1685-4322,2651-0952
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-0952
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表