349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: The Clinical Academia   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Khon Kaen Hospital

ISSN: 2465-4027
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Formerly known as: ISSN : 0125-7501, ขอนแก่นเวชสาร | Khon Kaen Medical Journal
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表