349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN: 1905-3460,2672-9687
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2672-9687
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表