349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารช่อพะยอม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Cho Prayom Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ISSN: 1513-5462,2730-1826
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表