349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกายภาพบำบัด   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Physical Therapy Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ISSN: 0125-4634,2730-3004
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJPT

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表