349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Public and Private Management
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ISSN: 0854-9849
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表