349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Naresuan University

ISSN: 1905-7121,2539-5521
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2539-5521
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.journal.nu.ac.th/JCDR

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表