349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Education Studies
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISSN: 0859-8835,2651-2017
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-2017
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表