209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: NIDA Journal of Language and Communication
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ISSN: 1513-4164
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2651-1983
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/NJLC

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表