349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบรรณศาสตร์ มศว   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Library and Information Science
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表