208 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบรรณศาสตร์ มศว   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Library and Information Science
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN: 2673-0898
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-0707
   - Former ISSN : 0125-2836
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表