209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพยาบาล   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Nursing
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ISSN: 0125-0078
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表