349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Industrial Technology (JIT)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ISSN: 1686-9869 ,2697-5548
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表