209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารจิตเวชวิทยาสาร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Academic Psychiatry and Psychology Journal : APPJ
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย โรงพยาบาลสวนปรุง

ISSN: 2586-8748
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former Name : วารสารสวนปรุง
   - Former ISSN : 0857-2127
   - Former Name : Bulletin of Suanprung
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSp

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表