349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Mekong Societies
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 1686-6541 ,2697-6056
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Formerly known as: E-ISSN : 2287-0040
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表