349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Sociology and Anthropology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ISSN: 0125-7536 ,2651-057X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2651-057X
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSA

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表