349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: KKU Veterinary Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 0858-2297 ,2672-9466
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2672-9466
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkuvetj

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表