349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ISSN: 0857-2038 ,2672-9709
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2672-9709
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表