349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 0125-7021
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/nah

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表