349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการเมืองการปกครอง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Politics and Governance - JOPAG
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ISSN: 2228-8562,2697-3790
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-3790
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://copag.msu.ac.th/journal/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表