349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนเรศวรพะเยา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Naresuan Phayao Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยพะเยา

ISSN: 1906-2141,2697-4401
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表