349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Nursing and Health Care
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ISSN: 2351-0358
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表