343 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

590 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: NURSING SCIENCE JOURNAL OF THAILAND
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN: 0125-8885,2651-1959
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-1959
   - Former Name : Journal of Nursing Science
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ns

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表