349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: HRD Journal   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Eduction, Burapha University

ISSN: 1906-9308
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表