349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 2287-0075
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former Name : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://home.kku.ac.th/chd/index.php?lang=en

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表