349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Kasetsart Applied Business Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISSN: 1906-0254 ,2539-6250
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2539-6250
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表