349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Community Development and Life Quality
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ISSN: 2630-0443,2630-0451
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 2286-9824
   - E-ISSN : 2630-0451
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表