349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: HROD Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ISSN: 1906-7321,2730-2946
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.hrd.nida.ac.th/shrdjournal/index.html

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表