349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Public health & health laws journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN: 2408-249X,2673-0189
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2673-0189
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表