349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

ISSN: 2408-1280
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.apnathai.org/journal/index.php

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表