349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ISSN: 2392-5507,2673-0030
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป
   - ISSN : 2392-5507
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表