349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ISSN: 1906-8735,2651-1223
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表