349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: วารสารวิชาการนานาชาติ BUILTlInternational Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ISSN: 2228-9135,2228-9194
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2228-9194
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/BUILT

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表