349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารเกษตร   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Agriculture
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISSN: 0857-0841 ,2630-029X
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2630-029X
   - ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表