349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการสื่อสารมวลชน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Mass Communication
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISSN: 1906-2591,2673-0545
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2673-0545
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表