349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Vajira Medical Journal : Journal of Urban Medicine
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ISSN: 0125-1252
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://tci-thaijo.org/index.php/VMED

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表