349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวจนะ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Vacana Journal of Language and Linguistics
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ISSN: 2287-0903
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表