349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of MCU Buddhapanya Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ISSN: 2465-5503,2630-0524
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2630-0524
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://tci-thaijo.org/index.php/jmbr/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表