349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มมร วิชาการล้านนา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Academic Journal of MBU; Lanna Campus
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ISSN: 2286-8267,2697-4959
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表