349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表