349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวัดผลการศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Measurement
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ISSN: 0125-3778
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://eptb.swu.ac.th/introjournal.html#

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表